O nama

O nama

Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo je interesna, jedinstvena, demokratska, nevladina, nestranačka, samostalna, multietnička, multinacionalna organizacija osnovana radi izražavanja, objedinjavanja, zaštite i unaprjeđivanja zajedničkih ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa sindikalnog članstva, koji se dobrovoljno organizuju i udružuju u sindikalne organizacije u okviru javnih i privatnih ustanova zdravstvenih djelatnosti u Kantonu Sarajevo ili povezanih i srodnih djelatnosti sa zdravstvom u skladu sa zakonom i čija svrha nije sticanje dobiti.

Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo  upisan je u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave  KS pod registraskim brojem 2069, knjiga V registra udruženja.

Od 1996. godine pa do upisa u Registar udruženja kao samostalnog pravnog subjekta, tj. do 30.10.2015. godine ovaj Sindikat je djelovao kao kantonalna organizacija u okviru Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH pod nazivom Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu KS.

Radi što efikasnije zaštite i unaprjeđivanja ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa sindikalnog članstva u okviru javnih ustanova zdravstvenih djelatnosti i srodnih djelatnosti sa zdravstvom u Kantonu Sarajevu, Sindikat je registrovan kao samostalan pravni subjekt koji je, shodno Odluci Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH broj: 139/15 od 14.12.2015. godine, pravni sljednik Nezavisnog strukovnog sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu KS. Također, osnovne sindikalne organizacije koje su sada organizacioni dijelovi Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo su, shodno navedenoj odluci, pravni sljednici osnovnih sindikalnih organizacija koje su egzistirale kao organizacioni dijelovi ranijeg kantonalnog sindikata.

Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo ima 2.843 članova što predstavlja 33,74% od ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, te je Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo reprezentativan za područje djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo.

Naši ciljevi su usmjereni na stvaranje pravnih i ekonomskih uslova koji će omogućiti adekvatnu cijenu rada, ostvarivanje radnih i socijalnih prava sindikalnog članstva.

Ciljevi i djelatnost Sindikata su: zalaganje za izgradnju jedinstvene strategije za kolektivno pregovaranje, potpisivanje i dosljednu primjenu Granskog kolektivnog ugovora, zaštita utvrđenih kolektivnih prava u Granskom kolektivnom ugovoru, zalaganje za očuvanje realnog standarda zaposlenih, primjena zakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost članstva, zalaganje za poboljšanje uslova rada članstva, angažovanje na pružanju pravne pomoći, te zaštiti sindikalnog članstva, veće učlanjenje i obrazovanje mladih u aktivnostima sindikata,aktivnosti na sprječavanju umanjenja prava radnika u slučaju izmjena Zakona o radu,zalaganje za očuvanje postojećih radnih mjesta, te jačanje zapošljavanja, pomoć privredi kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi, pregovaranje u cilju postizanja najpovoljnijih zarada i radnih uslova članstva, objedinjavanje i ostvarivanje zajedničkih interesa i aktivnosti u vođenju pregovora i zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora, utvrđivanje najniže cijene rada, unaprjeđenje zdravstvene i socijalne zaštite članstva, uticaj na donošenje zakonske regulative od značaja na radnu, ekonomsku i socijalnu sigurnost sindikalnog članstva, radnopravnu zaštitu članstva i zaštitu od mobinga, osiguranje pravnih preduslova za slobodu sindikalne djelatnosti, organizovanje pravne pomoći, odobravanje materijalne pomoći za članove, radničku i sindikalnu solidarnost, korištenje različitih oblika sindikalnih djelovanja, uključujući i pravo na štrajk, saradnju sa svim Sindikatima u BiH, međunarodnim organizacijama i udruženjima, socijalnu i ekonomsku integraciju sa svjetskim sindikatima.