Organizacija sindikata

Organizacijsko područje Sindikata obuhvata sve radnike u javnim ustanovama zdravstvene djelatnosti, kao i radnike u srodnim i povezanim djelatnostima sa zdravstvom.

Teritorijalno područje djelovanja Sindikata obuhvata Kanton Sarajevo.

Sindikat je jedinstven pravni subjekt, a osnovna sindikalna organizacija je organizacioni dio Sindikata i osnovni oblik djelovanja Sindikata.