Nadzorni odbor

  • Nadzorni odbor Sindikata obavlja nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem Sindikata u cjelini i svih njegovih organizacionih dijelova. Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
  • Nadležnosti Nadzornog odbora Sindikata propisane su članom 37. Statuta Sindikata.

Sastav Nadzornog odbora:

  1. Bašić Nijaz
  2. Hećo Dijana
  3. Jusufović Admir
  4. Plavčić Alma
  5. Suljević Hajrudin