Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

  • Nadzorni odbor Sindikata obavlja nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem Sindikata u cjelini i svih njegovih organizacionih dijelova. Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
  • Nadležnosti Nadzornog odbora Sindikata propisane su članom 33. Statuta Sindikata.

Sastav Nadzornog odbora:

  1. Jusufović Admir
  2. Šendro Almedin
  3. Lučkin Melina