Skupština

  • Skupština je najviši organ Sindikata. Skupština može biti redovna, vanredna i izvještajna. Redovna Skupština održava se svake četiri godine, Izvještajna Skupština jedanput godišnje, a Vanredna Skupština se održava zbog posebnih okolnosti i potrebe odlučivanja o značajnim pitanjima ili u vanrednim prilikama.
  • Skupštinu čine delegati iz osnovnih sindikalnih organizacija. Svaka osnovna sindikalna organizacija bira po pet delegata u Skupštinu Sindikata.
  • Način rada, nadležnosti i ovlaštenja Skupštine utvrđeni su Statutom Sindikata, član 9. -17.