Statutarna komisija

  • Statutarna komisija Sindikata ima zadatak da kontroliše usklađenost općih akata, odluka i zaključaka organa, komisija i drugih tijela Sindikata sa Statutom i zakonima i da daje mišljenja u vezi primjene Statuta i općih akata Sindikata.
  • Statutarna komisija se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Sastav statutarne komisije:

  • Durak Ševala
  • Miler Mirela
  • Preljević Nermin
  • Ribić Selma
  • Sokolović Suzana

Nadležnosti Statutarne komisije Sindikata propisane su članom 41. Statuta Sindikata.