Saopštenje sa 17. redovne sjednice 29.05.2017.

Saopštenje sa 17. redovne sjednice 29.05.2017.

access_time 7 godinaprije

Dana 29.05.2017. godine održana je 17. Redovna sjednica Glavnog odbora Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo na kojoj su, između ostalog, razmatrane dalje aktivnosti u vezi kolektivnih pregovora i generalnog štrajka. Imajući u vidu činjenicu da se postupak mirenja ne može provesti iz razloga što Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo nije utvrdilo Listu za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, kojoj je inače istekao mandat 2011. godine, Glavni odbor Sindikata je donio određeni broj Zaključaka, a to su:

1. Bez odlaganja pokrenuti arbitražu, tj. Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo uputiti dopis kojim se poziva na provođenje arbitraže.

Naime, u slučaju kolektivnih radnih sporova postoje dva načina rješavanja istih, a to su mirenje, koje je obavezno i arbitraža, koja je propisana kao mogućnost, odnosno dogovor strana. Shodno zakonskim odredbama, ovaj sindikat je 25.04.2017. godine pokrenuo postupak mirenja. Dana 25.05.2017. godine Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nas je obavijestilo da ne mogu predložiti člana mirovnog vijeća sa Liste za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo iz razloga što su od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo informisani da Lista, koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 9/09 nije važeća jer je u članu 11. Zakona o radu u Kantonu Sarajevo propisano da se ista formira za period od dvije godine. Zbog propusta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo da blagovremeno utvrdi Listu za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, postupak mirenja se trenutno ne može provesti jer se mirovno vijeće ne može formirati u punom kapacitetu, te je zaključeno da se primjeni drugi institut rješavanja kolektivnih radnih sporova, a to je arbitraža. Shodno tome, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo je upućen poziv na provođenje arbitraže.

2. Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputi dopis kojim se traži da u roku od 15 dana od prijema dopisa utvrdi Listu za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo.

S obzirom da je, prema zakonskim propisima, u nadležnosti ovog ministarstva da utvrdi Listu za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, zaključeno je da se uputi dopis ovom ministarstvu sa pozivom da izvrši svoju zakosnku obavezu i utvrdi predmetnu Listu, a sve s ciljem kako bi mogli provesti postupak mirenja

3. U toku juna i jula tekuće godine provesti arbitražu, odnosno mirenje, te ukoliko se ovi postupci ne okončaju uspješno, u augustu 2017. godine pripremiti dokumentaciju za generalni štrajk, sazvati sjednicu Glavnog odbora Sindikata i donijeti odluku o datumu početka štrajka koji bi mogao započeti polovinom septembra tekuće godine.

Imajući u vidu zakonske odredbe kojima je uređen postupak arbitraže, kao i da je neophodno zaključiti sporazum kojim će se konkretno urediti arbitražni postupak za rješavanje našeg spora – nezaključivanje kolektivnog ugovora, te da će se pristupiti i postupku mirenja čim navedeno ministarstvo utvrdi i objavi Listu, mjesec juni i juli tekuće godine su planirani za provođenje postupka arbitraže, odnosno mirenja. Ukoliko se ovi postupci ne okončaju uspješno do kraja jula 2017. godine, u mjesecu augustu ove godine će se obaviti sve pripreme za organizovanje i provođenje generalnog štrajka, te će se održati sjednica Glavnog odbora Sindikata na kojoj će se, imajući u vidu zakonske rokove propisane za organizaciju štrajka, utvrditi tačan datum početka štrajka.

4. Sredinom juna ove godine sazvati pres konferenciju, s tim da će se prije sazivanja presa održati sjednica Glavnog odbora Sindikata na kojoj će se utvrditi i usaglasiti tekst saopštenja za javnost i zaposlenike u zdravstvu na području Kantona Sarajevo, a u vezi kolektivnih pregovora.

U toku kolektivnih pregovora Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nisu istupali u javnosti. S obzirom da je neizvjesno da li će i kada početi postupak mirenja i arbitraže, Glavni odbor Sindikata je zaključio da se održi pres konferencija na kojoj će se predstavnicima medija dati saopštenje i izjave o toku kolektivnih pregovora od otpočinjanja pregovora do danas, kao i odgovori na sva pitanja u vezi kolektivnih pregovora za djelatnost zdravstva u Kantonu Sarajevo.

content_copy...u kategoriji