Glavni odbor

Glavni odbor Sindikata je najviši organ Sindikata između dva zasjedanja Skupštine i obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine.

Članovi Glavnog odbora su predsjednici osnovnih sindikalnih organizacija, dodatno još po jedan član iz osnovne sindikalne organizacije JU Dom zdravlja KS, JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, te predsjednik i dopredsjednik Sindikata.

Glavni odbor Sindikata broji 21 članova.

Članovi Glavnog odbora Sindikata za mandatni period 2015. – 2019. godina su:

 1. Selimić Edo, predsjednik – Osnovna sindikalna organizacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 2. Pilavac Fadila, dopredsjednik – Osnovna sindikalna organizacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 3. Bešić Samir, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
 4. Brajković Mario, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš
 5. Bukvić Semra, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
 6. Burzić Amir, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za bolesti ovisnosti KS
 7. Čaušević Amir, član – Osnovna sindikalna organizacija Zavod za javno zdravstvo FBiH
 8. Delihasanović Kemo, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Apoteke Sarajevo
 9. Dizdarević Fikreta, član – Osnova sindikalna organizacija JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
 10. Durak Ševala, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS
 11. Feta Zarif, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
 12. Habul Mirza, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
 13. Istenić Nermin, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
 14. Karić Aldijana, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
 15. Koudeimati M. Bassam, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 16. Kužatko Vedran – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
 17. Musić Sanela, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš
 18. Pekmez Medina Amina, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
 19. Poljo Aela, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za sportsku medicinu KS
 20. Sadiković Senad, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
 21. Torlak Kemal, član – Osnovna sindikalna organizacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Nadležnosti i područje djelovanja Glavnog odbora Sindikata utvrđeno je članom 23. Statuta Sindikata.