Osnovne sindikalne organizacije Sindikata

U okviru Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, kao organizacioni dijelovi ovog sindikata, djeluju sljedeće osnovne sindikalne organizacije:

 1. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,
 2. JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“,
 3. JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,
 4. JU Zavod za bolesti ovisnosti,
 5. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,
 6. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju,
 7. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Kantona Sarajevo,
 8. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo,
 9. JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo,
 10. JU Apoteke Sarajevo,
 11. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo,
 12. JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo,
 13. Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH,
 14. Zavod za javno zdravstvo FbiH i
 15. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
 16. JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
 17. JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo